Gallery

ตารางการทำกิจกรรม Body Scan
ระดับชั้นอนุบาล (Quarter 2) ปีการศึกษา 2559

วัน
กิจกรรม Body Scan
ช่วงเวลา
จันทร์
นอน


09.00 – 09.30 น.
อังคาร
นั่ง
พุธ
นอน
พฤหัสบดี
ยืน
ศุกร์
นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น